Положення про літній мовний табір "Smart Camp" 2021

1. Загальна частина

1.1. Літній мовний табір (далі ЛМТ) є закладом , метою діяльності якого є створення відповідного мовного середовища та умов для заохочення учнів до вивчення іноземних мов, якісне навчання дітей іноземних мов у контексті європейської інтеграції України, наближення до європейських стандартів та популяризації вивчення іноземних мов серед учнів, організації дозвілля дітей, сприяння розвитку їх соціальної активності, що здійснюється в ЛМТ протягом зміни.

1.2. ЛМТ при КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Наказом МОН № 89 від 03.02.2015 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів», актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

1.3. ЛМТ за типом є літнім мовним табором 1 типу з неповною зайнятістю учнів. ЛМТ у межах буд. 69 по вул. Кримська м. Мерефа, з денним перебуванням у складі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, де діти перебувають упродовж дня не менше 4 годин. Документообіг здійснюється за підписом директора ЛМТ та директора закладу освіти з використанням печатки КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2. Організаційно-правові засади діяльності ЛМТ

2.1. Засновником ЛМТ є відділ освіти Мереф’янської міської ради, який свої повноваження передає особі директора закладу.

2.2. Основними задачами діяльності ЛМТ при КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є:

- створення мотивації для подальшого удосконалення англійської мови;

- зацікавлення дітей;

- створення відповідного мовного середовища;

- створення умов для заохочення учнів до вивчення англійської мови;

- популяризування англійської мови;

- набуття навичок усного мовлення, досвіду комунікативного спілкування;

- удосконалення усного (розмовного) мовлення дитини;

- підвищення рівня володіння іноземними мовами;

- підвищення рівня мовної та мовленнєвої компетенції;

- допомога школярам здобувати необхідні мовні навички та непомітно долати мовний бар’єр;

- поєднання навчання із захоплюючим відпочинком;

- пропаганда здорового способу життя;

- захист життя і здоров’я;

- розвиток творчих здібностей дітей;

- формування полікультурної та комунікативної компетенцій;

- розвиток творчого потенціалу кожної дитини;

- виховання комунікативної потреби у пізнанні інших країн і народів.

2.3. Відпочинкова зміна триває 10 днів.

2.4. ЛМТ приймає дітей шкільного віку з урахуванням фізичного й психологічного здоров’я дітей.

2.5. Засновник ЛМТ — відділ освіти Мереф’янської міської ради:

2.5.1. Затверджує положення ЛМТ;

2.5.2. Делегує директору КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ право призначати та звільняти директора та заступника ЛМТ, залучати до роботи в ЛМТ співробітників із числа працівників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

2.5.3. Забезпечує фінансові та матеріально-технічні умови функціонування ЛМТ з метою належної підготовки до проведення відпочинку дітей.

2.6. Приймання дітей до ЛМТ здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, довідки про стан здоров’я дитини, профілактичні щеплення, епідеміологічне оточення.

2.7. Відрахування дитини з ЛМТ здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють (на підставі заяви).

Забороняється безпідставне відрахування дитини із ЛМТ.

2.8. Діти, які перебувають у ЛМТ при КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, повинні:

- дотримуватися правил ЛМТ;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- бережливо ставитися до майна, природних об’єктів;

- навчатися реагувати належним чином у різних соціальних ситуаціях;

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати іноземною мовою, уміннями, практичними навичками з предмета;

- застосовувати критичне мислення у нестандартних ситуаціях;

- опановувати навички міжособистісної взаємодії та роботи в колективі.

2.9. З урахуванням віку та інтересів дітей у мовному таборі можуть створюватися групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання й організації режиму діяльності дитячих закладів.

2.10. Виховний процес у ЛМТ здійснюється за планами виховної роботи ЛМТ та загону у формах роботи над конкретними проєктами, презентацій наукових проєктів, загальних свят, прогулянок, занять, змагань, конкурсів, бесід, концертів, театралізованих дійств, екскурсій містом, відвідування виставок, театрів, зустрічей із цікавими людьми, бібліотечних круглих столів, кіноклубу, арт-клубу тощо.

2.11. Пересування вихованців ЛМТ до місця дозвілля здійснюється міським транспортом за кошти батьків.

2.12. Звіт про роботу ЛМТ подається до відділу освіти Мереф’янської міської ради за встановленою формою.

3.Охорона життя та здоров’я дітей ЛМТ

3.1. Для надання медичних послуг ЛМТ обслуговується медичною сестрою зі штату КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

3.2. Працівники ЛМТ несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які знаходяться у ньому. Приміщення, де розміщується ЛМТ, повинні відповідати санітарним нормам та вимогам пожежної безпеки. З цією метою:

- розробляється та вивішується на видному місці план евакуації на випадок пожежі та правила поведінки на випадок пожежі;

- оформляється куточок із наочністю щодо попередження усіх видів дитячого травматизму;

- проводяться інструктажі працівників ЛМТ з правил протипожежної безпеки і попередження травматизму, що фіксується у спеціальному журналі;

- проводяться попереджувальні бесіди з дітьми щоденно, що фіксується в журналі загону;

- дотримуються правил використання атрибутики (червоні прапорці, інші яскраві сигнали) при переході вулиць;

- із загоном працює завжди не менш як два вихователі.

3.3. Під час перевезення дітей ЛМТ на значні відстані медичний супровід є обов’язковим.

3.4. З метою недопущення травматизму та недогляду дітей передбачається письмова угода (заява батьків) з визначенням часу прибуття й повернення дитини з ЛМТ, форми супроводу.

4. Управління літнім мовним табором і кадрове забезпечення

4.1. Керівництво ЛМТ здійснює його керівник (директор), який призначається директором КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

4.2. Директор ЛМТ:

- погоджує календарний план роботи ЛМТ;

- погоджує режим дня;

- організовує інструктаж працівників ЛМТ з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, а також надання невідкладної долікарської допомоги; розробляє відповідні інструкції; веде журнал інструктажів;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

- здійснює контроль за виховним процесом, забезпечує належні умови для відпочинку дітей;

- контролює дотримання трудової дисципліни у ЛМТ;

- представляє інтереси ЛМТ у всіх установах;

- звітує перед засновником (уповноваженим директором школи) про результати діяльності ЛМТ;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності ЛМТ, зарахування та відрахування дітей, організовує і контролює їх виконання;

- забезпечує разом з директором КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові обов’язки працівників ЛМТ;

- відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли медичний огляд;

- приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення працівників та вихованців ЛМТ.

4.3. Працівники ЛМТ призначаються з числа педагогів КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ і повинні мати відповідну освіту, санітарні книжки, обов’язково бути ознайомленими з умовами праці, посадовою інструкцією.

4.4. До роботи в ЛМТ залучаються педагоги-спеціалісти з музики, ритміки, образотворчого мистецтва, фізкультури, керівники гуртків, секцій, волонтери, які володіють іноземною мовою, з числа викладачів вищих навчальних закладів, недавніх випускників вищих навчальних закладів, носіїв мови, які перебувають у м. Мерефа, студентів ВНЗ, молодих учителів.

4.5. Оплата праці працівників ЛМТ визначається їх тарифікаційним навантаженням на навчальний рік по КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

4.6. Працівники ЛМТ працюють згідно з графіком, затвердженим його директором і погодженим з директором КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з урахуванням вимог законодавства про працю.

4.7. Працівники ЛМТ мають право на:

- внесення пропозицій щодо поліпшення виховного процесу; ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми.

4.8. Працівники ЛМТ зобов’язані:

- дотримуватися вимог цього положення, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку школи та посадові обов’язки;

- оберігати життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виконувати накази й розпорядження директора ЛМТ, органів управління КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

4.9. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ЛМТ;

- брати участь в організації та проведенні заходів;

- захищати законні інтереси дітей;

- надавати благодійну допомогу ЛМТ.

4.10. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації виховної роботи в ЛМТ керуються рішеннями ради КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу

5.1. ЛМТ використовує матеріально-технічну базу і розпоряджається майном, яке передано у тимчасове використання від КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ`ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

5.2. Діловодство, облік та звітність ЛМТ здійснюються у порядку, визначеному законодавством України та розпорядчими документами відділу освіти Мерефянської міської ради.

5.3. Перед початком зміни директор закладу освіти забезпечує наявність у ЛМТ наказу про відкриття закладу, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо

Кiлькiсть переглядiв: 67

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.