Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МЕРЕФ`ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ" МЕРЕФ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХІІІ сесії Мереф’янської

міської ради VIIІ скликання №1035/22

від «08» липня 2022 року

Начальник відділу освіти

Мереф’янської міської ради

____________________Ірина ШИХОВА

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м.Мерефа-2022

І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 з початковою школою та ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – заклад освіти) є правонаступником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.2. Назва закладу освіти:

Повна – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 з початковою школою та ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена – КЗ «Мереф’янськА ГІМНАЗІЯ №4».

1.3. Юридична адреса закладу освіти:

вул. Кримська, 69,

м. Мерефа,

Харківський район

Харківська область,

62472, Україна

1.4. Засновником закладу освіти є Мереф’янська міська рада (далі – засновник).

1.5. Уповноваженим органом управління є відділ освіти Мереф’янської міської ради (далі – орган управління).

1.6. Заклад освіти є юридичною особою публічного права, має статут неприбуткової установи, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з відповідними реквізитами та інші атрибути юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків.

1.7. Фінансування здійснюється згідно з бюджетним законодавством.

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, органу управління та власним Статутом.

1.9. Головною метою діяльності закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та базової середньої освіти, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової та громадської активності.

1.10. Основними завданнями діяльності закладу освіти є:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- створення єдиного освітнього простору;

- виконання вимог Державного стандарту дошкільної та базової середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- забезпечення наступності та безперервності освітнього процесу;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- раціональне і ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, громадськістю, суспільством і державою за:

- дотримання прав дитини;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання Державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань із іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- прозорість, інформаційну відкритість закладу.

1.12. Заклад освіти здійснює свою діяльність за ліцензію на право провадження освітньої діяльності, виданої у порядку встановленому законодавством України.

1.13.Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та даним Статутом.

1.14. Автономія закладу освіти визначається правом:

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку інституційний аудит закладу;

- налагодити внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- самостійно формувати освітні програми;

- на основі освітніх програм розробляти навчальний план, у тому числі в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;

- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;

- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні і культурні підрозділи);

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- розробляти власну символіку та атрибути, форму для здобувачів освіти;

- видавати документи про освіту встановленого зразка;

- користуватись пільгами, передбаченими державою;

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

- здійснювати інші дії, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.15. Заклад освіти зобов’язаний:

- реалізувати положення Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти освітні потреби громадян, які проживають на території обслуговування закладу, в здобутті дошкільної та базової середньої освіти, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- проходити плановий інституційний аудит у термін та в порядку, визначеними спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня освіти Державним стандартам;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження визначені законодавством.

1.16. Взаємовідносини між закладом освіти, юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями та об’єднаннями визначаються відповідними договорами, цивільно-правовими угодами, що укладаються між ними в межах чинного законодавства.

1.17. Відносини закладу освіти з органами державної влади й місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

1.18. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

Заклад освіти може входити до складу освітнього округу.

1.19. У закладі освіти можуть бути створені та функціонувати предметні комісії, методичні об’єднання, творчі, динамічні, мобільні групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, вчителів, батьків.

1.20. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

1.21. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються ст.10 Конституції України, Законом України «Про освіту» (ст.1,6,7), «Про повну загальну середню освіту» (ст.1,5,7), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (частини першої статті 21) та спеціальними законами.

1.22. Тип закладу визначений Законом України «Про повну загальну середню освіту» відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом.

Відповідно до освітнього рівня, гімназія – заклад освіти, що забезпечує здобуття базової середньої освіти (1-9 класи) – термін навчання дев’ять років. (ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

У складі гімназії як структурні підрозділи функціонують дошкільний підрозділ та початкова школа.

Структура закладу освіти:

- дошкільний підрозділ (дитячий садок), що забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей 3-(6-7 років) відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- початкова школа (І ступінь), що забезпечує початкову освіту тривалістю чотири роки (1-4-і класи);

- гімназія (ІІ ступінь), що забезпечує базову середню освіту тривалістю п’ять років (5-9-і класи).

Навчання здобувачів освіти починається у терміни та за умовами, визначеними чинним законодавством.

1.23. На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

1.24. Заклад освіти організовує навчання за інституційною (очна, технології дистанційного навчання) та індивідуальною (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж) формами навчання відповідно до положень, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Для дітей з особливими освітніми потребами утворюються інклюзивні та/або спеціальні класи (групи). Порядок організації навчання дітей з особливими освітніми потребами визначаються Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та спеціальними законами.

1.25. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечуються відповідними закладами охорони здоров’я.

1.26. Організація харчування учнів закладу освіти здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

1.27. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність, оприлюднює таку інформацію та забезпечує на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновника) відкритий доступ до неї. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

Перелік та обсяг інформації що обов’язкова для оприлюднення визначається Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та спеціальними законами.

1.28. Забезпечення якості освіти в закладі визначається внутрішньою та зовнішньою системами. Інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти в закладі визначаються Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та спеціальними законами.

1.29. Заклад освіти підзвітний та підконтрольний засновнику та уповноваженому органу управління у межах, визначених законодавством.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Основною формою здобуття освіти у закладі освіти є інституційна (очна (денна) форма здобуття освіти. Заклад може створювати у своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи (групи) для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У закладі освіти можуть діяти й інші форми здобуття освіти, зокрема, індивідуальна та технології дистанційної освіти. Особливості застосування різних форм здобуття освіти регламентуються чинним законодавством.

2.2. Комплектування класів і груп визначається Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та спеціальними законами.

2.3. Дошкільний підрозділ закладу освіти розрахований на 25 місць.

Групи у дошкільному підрозділі комплектуються за віковими (різновіковими) ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють, демографічної ситуації.

2.4. Засновник може встановлювати іншу від нормативів наповнюваність групи дітьми у дошкільному підрозділі.

2.5. Для забезпечення потреб громади щодо охоплення дітей дошкільною освітою, задоволення освітніх потреб осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють у дошкільному підрозділі можуть бути організовані:- групи загального розвитку з денним режимом перебування дітей;- інклюзивні та/або спеціальні групи із наповнюваністю не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення; 
- групи короткотривалого перебування (без харчування, на термін не більше 4-х годин) із наповнюваністю до 10 осіб;
- групи компенсуючого типу (наповнюваність групи визначається спеціальними нормативними актами);
- чергові групи;
- соціально-педагогічний патронат сім’ї дітей дошкільного віку, які не відвідують заклад дошкільної освіти;
- інші форми здобуття дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства.

2.6. Рішення про утворення таких груп (форм здобуття освіти) у дошкільному підрозділі ухвалюється директором закладу за погодженням з уповноваженим органом управління освіти на підставі заяв батьків.

2.7. Наповнюваність класів закладу освіти не може перевищувати вимог чинного законодавства.

2.8. Кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за формами визначеними чинним законодавством.

2.9. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у 1-4 класах можуть функціонувати групи подовженого дня.

2.10. Порядок створення, функціонування та фінансування групи подовженого дня визначається чинним законодавством.

2.11. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2.12. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, планів, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.13. Освітній процес у дошкільному підрозділі, початковій школі, гімназії здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державних стандартів освіти відповідних рівнів.

Заклад освіти розробляє освітні програми, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором.

У дошкільному підрозділі для здійснення освітнього процесу може обиратися програма (програми) розвитку дітей із затверджених (схвалених) в установленому порядку та/або складатися власна освітня програма.

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

2.14. На основі освітніх програм заклад освіти складає та затверджує навчальні плани, що конкретизують організацію освітнього процесу.

2.15. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники, що відповідають умовам чинного законодавства, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Авторські освітні програми, підручники та посібники застосовуються закладом після затвердження їх в установленому чинним законодавством порядку.

2.16. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.17. Режим роботи закладу освіти визначається ним на основі відповідних нормативно-правових актів, розглядається на педагогічній раді та затверджується керівником закладу освіти.

Режим роботи дошкільного підрозділу встановлюється засновником та погоджується відповідно до чинного законодавства.

2.18. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюється закладом освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

2.19. Навчальний рік у закладі освіти починається у День знань - 1 вересня і закінчується у початковій школі, гімназії не пізніше 1 липня наступного року, в дошкільному підрозділі – 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня у дошкільному підрозділі проводиться оздоровлення дітей.

2.20. Загальна тривалість канікул протягом навчального року у початковій школі, гімназії не може бути меншою 30 календарних днів.

У дошкільному підрозділі упродовж навчального року для дітей проводяться канікули, загальною кількістю 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. Конкретні терміни канікул встановлюються щороку, відповідно до плану роботи підрозділу.

2.21. Тривалість уроків (занять) у закладі освіти становить:

- у дошкільному підрозділі у молодшій підгрупі 15-20 хвилин; у середній підгрупі 20-25 хвилин; у старшій підгрупі 25-30 хвилин. Заняття з фізичного виховання тривають від 20 до 40 хвилин в залежності від віку дітей;

-у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-9-х класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками (заняттями) встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчуванні здобувачів освіти.

2.22. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять (уроків) визначається розкладом, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором і узгоджується в установленому чинним законодавством порядку.

2.23. Зміни часу, розкладу навчальних занять (уроків) без дозволу адміністрації закладу забороняється.

2.24. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітніми програмами та навчальними планами закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють.

2.25. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять (уроків), у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.26. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до чинного законодавства, педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

2.27. Позакласна робота, культурно-масові заходи проводяться в позаурочний час.

2.28. Виховання здобувачів освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

Примусове залучення здобувачів освіти заклад освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.29. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

2.30. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. Особливості та тривалість здобуття такими особами загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

2.31. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється на безконкурсній основі. Зарахування здобувачів освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти та інші категорії відповідно до чинного законодавства.

Територію обслуговування закладу освіти закріплює орган місцевого самоврядування.

2.32. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім здобувачів освіти першого класу).

2.33. Зарахування дітей до дошкільного підрозділу здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, свідоцтва про народження дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для дітей з особливими освітніми потребами).

Після зарахування дітей до закладу освіти розподіл між класами (групами) здійснюється директором в межах нормативу наповнюваності класів (груп), визначеного законодавством.

2.34. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів. 

2.35. Переведення здобувачів освіти на наступний рік навчання, відрахування із закладу освіти здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.36. Переведення вихованців дошкільного підрозділу з однієї вікової підгрупи до іншої здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.37. Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватися за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців, інших випадках, передбачених чинним законодавством.

За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в літній оздоровчий період (75 днів).

Письмове повідомлення батькам або особам, які їх замінюють про відрахування дитини із зазначенням причин надсилається по закінченні 2-х місячного терміну не пізніше ніж за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини із дошкільного підрозділу.

2.38. Виконання Державних стандартів дошкільної, початкової, базової середньої освіти є обов’язковим для закладу.

2.39. Процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

2.40. Визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання та тематичного обліку знань.

2.41. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ та документів, визначених чинним законодавством для кожного класу.

2.42. Поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти та вибір їх форм, змісту та способу здійснює заклад освіти.

2.43. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили заклад освіти І і ІІ ступенів, вимогам Державних стандартів освіти відповідних рівнів здійснюються шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації, перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності у закладі освіти.

2.44. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.

2.45. Після завершення навчання за освітньою програмою певного рівня навчання (початкової, базової середньої освіти) видається відповіднийдокумент про освіту:

У документах про базову середню освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою. Здобувачі освіти з результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації не нижчими, ніж 10 балів з кожного предмета, отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

2.46. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні та здобувачів освіти, які досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» у порядку, визначеному центральним органом виконання влади у сфері освіти і науки.

2.47. Випускникам закладу освіти, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

ІІІ. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні працівники;

- батьки здобувачів освіти або особи, які їх заміняють;

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором.

3.3. Здобувачі освіти закладу мають права на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчо, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачів освіти;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

- особисто або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верст населення.

3.4. Здобувачі освіти закладу зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством у порядку та з дотриманням пільг, передбачених законодавством України;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати участь у чергуванні по закладу, класу, їдальні у виконанні інших робіт по самообслуговуванню.

3.5. Здобувачі освіти закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці, благоустрою території закладу, організоване у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями і станом здоров’я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах та вимогах до охорони здоров’я.

Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів, класних керівників.

3.6. Педагогічним працівником може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, вільно володіє державною мовою (для громадян України), здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.7. За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.9. Заступники директора, педагогічні та інші працівники закладу освіти призначаються на посади та звільняються з посад директором школи. Директор має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

Директор призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.10. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішенням атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

3.11. Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах виключно за їх ініціативою у терміни та за умовами, визначеними чинним законодавством. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічний працівник отримує сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років і є підставою для отримання доплат, визначених законодавством. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

3.12. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу.

- інші права, що не суперечать чинному законодавству.

3.13. Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в здобувачів освіти (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувачів освіти;

- захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- дотримуватися вимог цього Статуту, колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора школи, уповноваженого органу управління;

- брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;

- вести відповідну документацію;

- сприяти створенню іміджу закладу освіти ;

- утримувати навчальні приміщення відповідно до вимого правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- виконувати інші обов’язки, в межах чинного законодавства, цього Статуту, колективного договору, правил внутрішнього розпорядку.

3.14. Права і обов’язки працівників регламентуються законодавством, колективним договором, трудовим договором, посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик із урахуванням умов роботи закладу і затверджуються директором закладу освіти.

3.15. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню роботу з науково-методичною, експериментальною та навчанням.

3.16. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що її обіймають, звільняються з роботи згідно з законодавством.

3.18. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.19. Батьки здобувачів освіти (особи, які їх замінюють) є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти.

3.20. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладу освіти, органу управління освітою з питань статутної діяльності закладу;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заходи що проводяться та плануються у закладі освіти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.

- мають інші права, визначені законодавством.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної та повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладу освіти, уповноваженого органу управління освітою;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.

3.22. У разі порушення батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.23. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти,

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти ;

- брати участь в організації освітнього процесу.

3.24. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати накази директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати здобувачів освіти від всіляких форм фізичного та психологічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління закладом освіти

4.1. Управління закладом освіти здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

4.2. Засновник створює умови для забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної та загальної середньої освіти на відповідній території:

- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; сприяє організації медичного обслуговування і харчування здобувачів освіти;

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу в закладі освіти;

ухвалює рішення:

- про відчуження майна, передачу в оренду рухомого та нерухомого майна, списання майна;

- припинення діяльності закладу освіти шляхом його реорганізації або ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу, передавального акту;

- у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- ухвалює інші рішення щодо діяльності закладу освіти відповідно до власних повноважень та законодавства України.

4.3. Орган управління:

- здійснює управління закладом освіти та контроль за його діяльністю у межах делегованих повноважень та чинного законодавства; визначає зміст, форми та періодичність контролю;

- сприяє реалізації закладом освіти державної політики у галузі дошкільної та базової середньої освіти;

- сприяє розвитку матеріально-технічного забезпечення закладу освіти;

- залучає необхідних фахівців для надання допомоги у діяльності шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів закладу освіти.

- має інші повноваження відповідно до чинного законодавства та рішень засновника.

4.4. Засновник або уповноважений орган не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим Статутом.

4.5. Директор закладу здійснює безпосереднє управління закладом освіти та несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора закладу освіти визначаються законодавством України та цим Статутом. Додаткові трудові права та обов’язки директора можуть також визначатися контрактом.

Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

4.6. Директор закладу освіти призначається Засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

4.7. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

4.8. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.

4.9. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два терміни підряд (до першого строку включається дворічний термін перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу у закладу освіти на іншій посаді.

4.10. Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень має право:

- підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

- приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором;

- призначати, переводити та звільняти працівників закладу, визначати їх функціональні обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи закладу;

- здійснювати розподіл педагогічного навантаження серед педагогічних працівників закладу;

- здійснювати розподіл здобувачів освіти одного року навчання між класами/групами (наповнюваність класів/груп);

- ініціювати перед Засновником або органом управління питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/ або юридичними особами в межах власних повноважень ;

- відповідно до законодавства, цього Статуту, колективного договору, за погодженням з органом управління встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів, тощо;

- ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

- приймати рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема питань, не регульованих законодавством.

- вчиняє інші дії щодо вирішення питань діяльності закладу освіти у відповідності із законодавством, колективним договором та посадовою інструкцією

4.11. Директор закладу освіти зобов`язаний:

- виконувати Закон України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу;

- планувати та організовувати діяльність закладу;

- забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу;

- затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

- організувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, забезпечити її створення та функціонування;

- контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

- забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

- створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

- формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

- забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;

- організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів/вихованців;

- щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

- забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів відповідно до законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

- організувати документообіг, звітність відповідно до законодавства.

- - виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, цим Статутом, колективним договором та контрактом.

4.12. Директор закладу освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом і трудовим договором.

4.13. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти. Усі педагогічні працівники закладу мають право брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.14. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

4.15. Педагогічна рада:

- схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання;

- схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес ефективного педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ініціює проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти та громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством України та Статутом закладу до її повноважень.

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймається більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання учасниками освітнього процесу у закладі.

4.16 У закладу освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

- органи самоврядування працівників освіти;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти.

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльність органів громадського самоврядування закладу освіти визначаються відповідними Положеннями, розробленими та введеними в дію відповідно до норм діючого законодавства.

V. Матеріально - технічна база та фінансово - господарська діяльність

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу і передана йому в оперативне управління.

5.2. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством виключно за згодою Засновника.

Збитки, надані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, спортивного залу, бібліотеки, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, тощо.

5.5. Заклад освіти має земельну ділянку, на якій розміщена будівля закладу, спортивні майданчики, зона відпочинку.

5.6. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

5.7. Джерелами фінансування закладу освіти є:

- державний бюджет;

- місцевий бюджет;

- кошти за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

- добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.8. В закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб здобувачів освіти за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

5.9. Доходи використовуються виключно для реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.10. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновника, працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними, осіб.

5.11. Об'єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначення.

5.12. Штатний розпис закладу освіти затверджується директором після погодження із органом управління на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

5.13. Заклад освіти має право користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи для забезпечення статутної діяльності.

5.14. Порядок діловодства у закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами.

5.15. Бухгалтерський облік закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства.

5.16. Звітність про діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства.

VІ. Міжнародне співробітництво

6.1. Заклад освіти має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, фондами тощо.

6.2. Заклад освіти, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

VІІ. Контроль за діяльністю закладу освіти

7.1. Заклад освіти підпорядкований та підзвітний засновнику та органу управління у межах визначених чинним законодавством та цим Статутом.

7.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

7.3. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальним органом.

7.4. Інституційний аудит закладу освіти є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

7.5. Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, директора, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування згідно з чинним законодавством.

7.6. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті закладу освіти, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

7.7. У разі, якщо заклад освіти має чинний сертифікат про громадську акредитацію, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

VІІІ. Припинення діяльності закладу освіти

8.1. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації закладу освіти всі права та обов'язки переходять до його правонаступників.

8.3. Ліквідацію закладу освіти здійснює ліквідаційна комісія, яку створюють за наказом Засновника або за рішенням суду.

8.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторам, черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються чинним законодавством України.

8.5. У разі припинення діяльності закладу освіти (злиття, приєднання, поділу, перетворення) усі активи закладу освіти передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

8.6. Працівникам закладу освіти, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантують дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

8.7. Заклад освіти є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

8.8. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти засновник зобов'язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

ІХ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження та державної реєстрації в уповноважених для цього органах.

9.2. Зміни до Статуту оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Зміни та доповнення викладаються в новій редакції Статуту, затверджуються рішенням Мереф’янської міської ради Харківського району Харківської області та набирають чинності після її державної реєстрації.

Кiлькiсть переглядiв: 543

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.