НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф’янської міської ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчального плану

комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф’янської міської ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

І. Загальні засади

Навчальний план закладу на 2018/2019 навчальний рік складено:

- для 1-го класу – за Освітньою програмою загальної середньої освіти І ступеня (1 клас) комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф`янської міської ради Харківської області, схваленої на засіданні педагогічної ради закладу освіти від 23.06.2018, протокол № 8;

- для 2 – 4 класів – за Освітньою програмою загальної середньої освіти І ступеня (2 – 4 класи) комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф`янської міської ради Харківської області, схваленої на засіданні педагогічної ради закладу освіти від 23.06.2018, протокол № 8;

- для 5 – 9 класів – за Освітньою програмою загальної середньої освіти ІІ ступеня комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф`янської міської ради Харківської області, схваленої на засіданні педагогічної ради закладу освіти від 23.06.2018, протокол № 8;

- для 10-го класу – за Освітньою програмою загальної середньої освіти ІІІ ступеня (10 клас) комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф`янської міської ради Харківської області, схваленої на засіданні педагогічної ради закладу освіти від 23.06.2018, протокол № 8;

- для 11-го класу – за Освітньою програмою загальної середньої освіти ІІІ ступеня (11 клас) комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф`янської міської ради Харківської області, схваленої на засіданні педагогічної ради закладу освіти від 23.06.2018, протокол № 8.

Навчальний план зорієнтований на роботу закладу освіти за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Враховуючи особливості організації освітнього процесу, індивідуальні освітні потреби учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення введено додаткові години на введення курсів за вибором, факультативів:

- у 5-7-х класах з урахуванням інтересів та потреб учнів, умов школи вводяться курси за вибором світоглядного спрямування «Родинні фінанси» (5 клас – 0,5 години на тиждень), «Фінансово-грамотний споживач» (6 клас – 0,5 години на тиждень), «Фінансова культура» (7 клас – 1 година на тиждень); факультативний курс «Логічні стежинки математики» (5 клас – 1 година на тиждень, 6 клас – 1 година на тиждень); факультативний курс «Світ кімнатних рослин» (7 клас – 1 година на тиждень);

- у 6 класі з метою формування у школярів географічної картини світу та гуманістичного світогляду введено факультативний курс «Географія культури Європи» (1 година на тиждень);

- на виконання рішення LXI сесії V скликання Харківської обласної ради від 15 вересня 2010 року № 1835-V «Про внесення змін до регіональної Програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010 – 2015 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 17 червня 2010 року № 1709-V, з метою розвитку гуманістичних цінностей, формування морально-духовної культури учнів у 5-8 класах введено факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» (5 клас – 1 година на тиждень, 6 клас – 1 година на тиждень, 7 клас – 1 година на тиждень, 8 клас – 1 година та тиждень, 10 – 0,5 години на тиждень);

- у 8 класі з урахуванням інтересів та потреб учнів, умов школи введено курси за вибором «Екологія (аутекологія) рослин» (1 година на тиждень), «Подільність цілих чисел» (1 година на тиждень);

- у 9 класі з метою розширення і поглиблення знань з математики і біології введено курси за вибором «Геометричні побудови» (0,5 години на тиждень), «Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей» (0,5 години на тиждень), «Основи медичних знань» (0,5 години на тиждень);

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова у 8 та 9 класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (8 клас – 1 година на тиждень, 9 клас – 1 година на тиждень) з обов`язковим оцінюванням.

Враховуючи освітні побажання учнів 10 та 11 класів та батьків за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введено додаткові години на навчальні предмети, курси за вибором та факультативи, які реалізуються за рахунок додаткових годин, передбачених планом:

з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання введено курс за вибором «Історія математики» (10 клас – 1 година на тиждень, 11 клас – 1 година на тиждень);

для розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, кращого засвоєння ними програмного матеріалу та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання введено факультатив «Розв’язування задач з хімії (11 клас – 1 година на тиждень) та введені години індивідуальних занять з біології (10 клас – 1 година на тиждень, 11 клас – 0,5 години на тиждень ), з історії України (10 клас – 1 година на тиждень, 11 клас – 1 година на тиждень);

з метою розширення уявлень здобувачів освіти про природничо-наукову картину світу на прикладі знайомства з біологічними наноструктурами, більш глибокою підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання з предмету «Біологія» введено факультативний курс «Нанотехнології в біології» (10 клас – 0,5 години на тиждень);

з метою задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів з української мови, більш глибокою підготовкою до здачі ЗНО з предмету введено факультативний курс «Практикум із синтаксису української мови» (11клас – 0,5 години на тиждень).

Відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 23.06.2018 № 8) обрані такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

5 клас: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Баскетбол»;

6 клас: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Баскетбол»;

7 клас: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол»;

8 клас: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Баскетбол»;

9 клас: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Баскетбол»;

10 клас: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол»;

11 клас: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол».

Відповідно до інтересів одинадцятикласників, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 23.06.2018 №8) обрано варіативний модуль з технологій – «Технологія художньої обробки деревини випилюванням».

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться за семестрами так:

- предмети «Українська мова» та «Літературне читання» у 2 класі:

І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Літературне читання» – 3 години; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години;

- предмети «Українська мова» та «Українське читання» у 3 класі:

І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Літературне читання» – 3 години; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години;

- предмети «Українська мова» та «Літературне читання» у 4 класі:

І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Літературне читання» – 3 години; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години;

- предмет «Українська мова» у 5, 6 класах: І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години;

- предмет «Українська мова» у 7 класі: І семестр – 3 години, ІІ семестр – 2 години;

- предмет «Хімія» у 7 класі: І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години;

- предмет «Історія України» у 8 класі: І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година;

- предмети «Історія України» та «Географія» у 9 класі: І семестр – «Історія України» – 2 години, «Географія» – 1 година; ІІ семестр – «Історія України» – 1 година, «Географія» – 2 години;

- предмет «Географія» у 10 класі: у І семестрі – 2 години на тиждень, у ІІ семестрі – 1 година на тиждень;

- предмет «Історія України» у 10 класі: у І семестрі – 1 година на тиждень, у ІІ семестрі – 2 години на тиждень;

- предмет «Хімія» у 10 класі: у І семестрі – 1 година на тиждень, у ІІ семестрі – 2 години на тиждень;

- предмет «Інформатика» у 10 класі: у І семестрі – 1 година на тиждень, у ІІ семестрі – 2 години на тиждень;

- предмет «Технології» у 10 класі: у І семестрі –2 години на тиждень, у ІІ семестрі – 1 година на тиждень;

- предмет «Історія України» в 11 класі: у І семестрі – 1 година, у ІІ семестрі – 2 години;

- предмет «Біологія» в 11 класі: у І семестрі – 2 години на тиждень, у ІІ семестрі – 1година на тиждень;

- предмет «Іноземна мова (англійська)» в 11 класі: у І семестрі – 3 години на тиждень, у ІІ семестрі – 4 години на тиждень.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом 0,5, викладатимуться упродовж навчального року по 1 годині через тиждень.

У 5 класі курс за вибором «Родинні фінанси» (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року по 1 годині через тиждень.

У 6 класі курс за вибором «Фінансово-грамотний споживач» (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року по 1 годині через тиждень.

У 8 класі факультатив «Світ кімнатних рослин» (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року по 1 годині через тиждень.

У 9 класі курс за вибором «Геометричні побудови» (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року, чергуючи з курсом за вибором «Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей» (0,5 години на тиждень), по 1 годині через тиждень.

У 10 класі факультативний курс «Нанотехнології в біології» (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року, чергуючи з факультативним курсом «Практикум із синтаксису української мови» (0,5 години на тиждень), по 1 годині через тиждень.

В 11 класі предмет «Художня культура» (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року, чергуючи з предметом «Екологія» (0,5 години на тиждень), по 1 годині через тиждень.

В 11 класі предмет «Людина і світ» (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року, чергуючи з предметом «Астрономія» (0,5 години на тиждень), по 1 годині через тиждень.

В 11 класі індивідуальні заняття (біологія) (0,5 години на тиждень) викладатиметься протягом року по 1 годині через тиждень.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня 2018 року та закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Рішенням педагогічної ради закладу освіти (протокол від 26.06.2018 № 9) навчальні заняття будуть організовані за семестровою системою:

І семестр: з 03.09.2018 по 28.12.2018,

ІІ семестр: з 14.01.2019 по 24.05.2019.

Канікули будуть проведені у такі терміни:

осінні: з 20.10.2018 по 28.10.2018,

зимові: з 29.12.2018 по 13.01.2019,

весняні: 23.03.2019 по 31.03.2019.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул, запроваджуватися карантин.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у 1 класі у ІІ семестрі запроваджуються додаткові канікули з 18.02.2019 по 22.02.2019.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проводитися протягом навчального року з тих предметів, з яких вони передбачені навчальними програмами (рішення педагогічної ради від 26.06.2018 № 9).

Тривалість уроків у школі становить: у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 – 45 хвилин.

З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших школярів та збереження чинної норми педагогічного навантаження вчителів початкових класів збільшена тривалість перерв між уроками.

Режим роботи школи: п’ятиденний навчальний тиждень, змінність навчання – перша.

Директор комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4» Мерефянської

міської ради Харківської області Н.М. Кавердій

Додаток 1

складений відповідно до таблиці 1

Освітньої програми загальної

середньої освіти І ступеня (1 класу)

комунального закладу

«Мереф`янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф`янської міської ради

Харківської області,

схваленої на засіданні

педагогічної ради школи

від 23.06.2018, протокол № 8

Навчальний план для 1 класу

з українською мовою навчання

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
Мовно-літературна Інтегрований курс «Навчання грамоти» 7
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2
Математична Математика 4
Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича Інтегрований курс «Я досліджую світ» 4
Технологічна Дизайн і технології 1
Мистецька Мистецтво 2
Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 23
Загальнорічна кількість навчальних годин 20+3
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23

Директор комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф’янської

міської ради Харківської області Н.М. Кавердій

Додаток 2

складений відповідно до таблиці 1

Освітньої програми загальної

середньої освіти І ступеня (2 – 4 класів)

комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф`янської міської ради

Харківської області,

схваленої на засіданні педагогічної ради школи від 23.06.2018, протокол № 8

Навчальний план для 2 – 4 класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Освітні галузі Предмети 2 3 4
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5
Літературне читання 3,5 3,5 3,5
Російська мова 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 2 2 2
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5
Образотворче мистецтво 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Усього 21+3 22+3 22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26

Директор комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф’янської

міської ради Харківської області Н.М. Кавердій

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 1

Освітньої програми загальної

середньої освіти ІІ ступеня

комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф`янської міської ради

Харківської області,

схваленої на засіданні педагогічної ради школи від 23.06.2018, протокол № 8

Навчальний план

для 5 – 9 класів з українською мовою навчання і вивченням російської мови

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 2 2 2 2
Російська мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Варіативна складова 2,5 3,5 3 3,5 2
Додатковий час на введення курсів за вибором 0,5 0,5 2 3 2
Родинні фінанси 0,5 - - - -
Фінансово-грамотний споживач - 0,5 - - -
Фінансова культура - - 1 - -
Харківщинознавство - - - 1 1
Екологія (аутекологія) рослин - - - 1 -
Подільність цілих чисел - - - 1 -
Геометричні побудови - - - - 0,5
Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей - - - - 0,5
Життя рослин - - 1 - -
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Додатковий час на введення факультативів 2 3 1 0,5 -
Православна культура Слобожанщини 1 1 - - -
Логічні стежинки математики 1 1 - - -
Світ кімнатних рослин - - - 0,5 -
Географія культури Європи - 1 - - -
Цікава хімія - - 1 - -
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

Директор комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф’янської міської ради Харківської області Н.М.Кавердій

Додаток 4

складений відповідно до таблиці 1

Освітньої програми загальної

середньої освіти ІІІ ступеня (10 клас)

комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф`янської міської ради

Харківської області,

схваленої на засіданні педагогічної ради школи від 23.06.2018, протокол № 8

Навчальний план для 10 класу з українською мовою навчання

(філологічний напрям)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
Базові предмети 27
Мови і літератури Українська мова 4
Українська література 4
Зарубіжна література 1
Іноземна мова(англійська) 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Природознавство Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Технології Інформатика 1,5
Технології 1,5
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 4
Додаткові годинина введення спеціальних курсів 1
Історія математики 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Додаткові години на факультативні курси та індивідуальні заняття 3
Індивідуальні заняття (історія України) 1
Індивідуальні заняття (біології) 1
Нанотехнології в біології 0,5
Практикум із синтаксису української мови 0,5
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Директор комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф’янської

міської ради Харківської області Н.М. Кавердій

Додаток 5

складений відповідно до таблиці 1

Освітньої програми загальної

середньої освіти ІІІ ступеня (10 клас)

комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4»

Мереф`янської міської ради

Харківської області,

схваленої на засіданні педагогічної ради школи від 23.06.2018, протокол № 8

Навчальний план для 11 класу з українською мовою навчання

(універсальний профіль)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 3,5
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта:економіка 1
людина і світ 0,5
Естетична культура Художня культура 0,5
Математика Алгебра 3
Геометрія 2
Природознавство Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Фізика 3
Хімія 2
Екологія 0,5
Технології Технології 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5+0,5
Разом 33+0,5
Варіативна складова 4,5
Додатковий час введення курсів за вибором 1
Історія математики 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Додатковий час введення факультативів, індивідуальних занять 3,5
Індивідуальні заняття (біологія) 0,5
Розв’язування задач з хімії 1
Індивідуальні заняття (українська мова) 1
Індивідуальні заняття (історія України) 1
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Директор комунального закладу

«Мереф’янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4» Мереф’янської

міської ради Харківської області Н.М. Кавердій

Кiлькiсть переглядiв: 427

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.